Projekt "Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej"

Dodano

15.07.2022

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU NR RPPM.03.01.00-22.00-22-0046/20 W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

„NIEPUBLICZNE "EDU – PRZEDSZKOLE” W GDAŃSKU - wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” jest projektem realizowanym przez  „Magiczna Kraina Magdalena Chmarzyńska - Simelius” w partnerstwie z TWOJA NIANIA Kamila Chabowska oraz Fundacja Rozwoju Edukacji Trefl w okresie 04.05.2021 r. - 31.08.2022 r., skierowanym do 60 dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców/opiekunów prawnych, a także 5 nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Celem głównym niniejszego projektu jest poprawienie jakości edukacji przedszkolnej oraz zwiększenie liczby trwałych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie Gdańska w liczbie 60.
Wsparcie realizowane w ramach projektu skierowane jest do: 
 • dzieci w wieku przedszkolnym - 60 dzieci w wieku przedszkolnym mających miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub uczące się na terenie województwa pomorskiego (gminy miejskiej Gdańsk, gminy wiejskiej Cedry Wielkie lub gminy wiejskiej Trąbki Wielkie), które korzystają z opieki przedszkolnej w ramach nowych miejsc przedszkolnych
 • rodziców/opiekunów prawnych dzieci, których dzieci zostaną objęte wsparciem w ramach projektu
 • nauczycieli – 5 nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy otrzymają wsparcie w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 912 012,39 PLN,
w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 1 625 210,53 PLN.

HARMONOGRAM PROJEKTU PRZEWIDUJE ZADANIA:
 • w okresie V 2021 r. – VIII 2021 r.: Przygotowanie przedszkola do bieżącej działalności, poprzez 
  • Prace adaptacyjno-modernizacyjne oraz montaż trwale przytwierdzonej infrastruktury;
  • Wyposażenie przedszkola w niezbędny sprzęt, meble, zabawki i pomoce dydaktyczne;
 • w okresie IX 2021 r. – XII 2021 r.: Szkolenia doskonalące dla nauczycieli przedszkola, kształtowanie kompetencji cyfrowych nauczycieli przedszkola
 • w okresie IX 2021 r. – VIII 2022 r. Prowadzenie bieżącej działalności przedszkola w ramach projektu.

PLANOWANE PRUDUKTY REALIZACJI PROJEKTU:
 • Liczba utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w Programie - 60 miejsc;
 • Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej - 60 osób (30 K, 30 M);
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w Programie - 5 osób (5 K);
 • Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - 65 osoby (35 K, 30 M);
 • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno –komunikacyjne (TIK) - 1 podmiot.

PLANOWANE REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU:
 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu Programu - 5 osób (5 K).

Zobacz również

"Małpki" w gronie Edu-Przedszkolaków

>

Akcja "Nakrętka dla Korczaka"

>

Autochodzik

>

dogoterapia

>

Rekrutacja - nowe miejsca

>