Rekrutacja - nowe miejsca

Dodano

19.07.2022

Ogłaszamy rekrutację na nowe miejsca wychowania przedszkolnego w związku z realizacją projektu „NIEPUBLICZNE "EDU – PRZEDSZKOLE” W GDAŃSKU - wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” nr RPPM.03.01.00-22.00-22-0046/20 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 03. Edukacja, Działanie 03.01. Edukacja przedszkolna, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja dotyczy 60 dzieci w wieku przedszkolnym, które będą mogły skorzystać z opieki przedszkolnej w ramach nowych miejsc przedszkolnych. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z Regulaminem Projektu w sposób bezstronny, jawny i na warunkach jednakowych dla wszystkich Kandydatów. 

Warunki uczestnictwa w projekcie
  • do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.
  • dostarczenie osobiście czytelnie wypełnionych oraz własnoręcznie podpisanych dokumentów rekrutacyjnych do Niepublicznego Edu-Przedszkola ul. Trzy Lipy 3, 80-172 lub przesłanie skanów czytelnie i kompletnie wypełnionych oraz własnoręcznie podpisanych dokumentów rekrutacyjnych na adres e-maill: biuro@przedszkole.gpnt.pl w terminie od 20.07.2022 r. aż do wyczerpania wolnych miejsc (rekrutacja jest prowadzona w trybie ciągłym).
  • złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na oferowaną formę wsparcia.

Szczegóły w Reg Regulamin rekrutacji do projektu Niepubliczne Edu-Przedszkole w Gdańsku

Niezbędne dokumenty:
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do projektu - formularz rekrutacyjny
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji do projektu - Deklaracja uczestnictwa w projekcie (dziecko)
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji do projektu Deklaracja uczestnictwa w projekcie (rodzic/opiekun prawny)
Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji do projektu - Deklaracja uczestnictwa w projekcie (nauczyciel)
Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do projektu - Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji do projektu - Oświadczenie uczestnika projektu

Zobacz również

"Małpki" w gronie Edu-Przedszkolaków

>

Akcja "Nakrętka dla Korczaka"

>

Autochodzik

>

dogoterapia

>

Projekt "Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej"

>